Kvalitet og kompetanse hele veien!

Vårt mål er at du som kunde alltid skal få den høyeste grad av kvalitet og kompetanse i møte med oss. Ved hjelp av brukervennlig teknologi, overlegen forståelse av intern logistikk og erfaring med hvor lønnsom riktig ergonomi er.

Vi hjelper deg som kunde hele veien fra planlegging og tegning til levering og montering. Etter en lang fartstid i bransjen har vi også opparbeidet oss unike betingelser på produkter og løsninger utover våre kjerneprodukter.

Komplett leverandør av innredning til:
-Produksjon (inkl. Forbruksmatriell).
-Lager (inkl. Trelast, dekk, automatisert).
-Netthandel.
-ESD/EPA-miljøer.
-Kontrollrom.
-LAB/Laboratorium.
-Offshore.
-Verksted.

Sikkert arbeidsmiljø:
-Ergonomisk riktig innredning.
-Periodisk reolkontroll ihht. NS EN 15635 : 2008.

Riktig ergonomi på arbeidsplassen gir avkastning til både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Ved å investere i ergonomisk riktig innredning vil arbeidere ha mindre behov for opplæring og komme raskere i gang med de oppgavene som skal utføres. Dette øker produktiviteten ved at arbeidsoppgavene gjøres raskere med mindre rom for feil. Når dette kombineres med mindre belastning og mindre sjanse for ulykker, øker man både motivasjon og lojalitet blant de ansatte.

Dette er definisjonen av en vinn-vinn situasjon for bedriften. Med høyere produktivitet, motivasjon og lojalitet kombinert med lavere sykefravær og bedre omdømme for å ivareta de ansatte vil investering i riktig ergonomi ha en meget rask avkastning.

 

Bli kontaktet av en løsningsarkitekt:

  3Z1A9687

  Kunnskap og forståelse er kjernen i alt sikkerhetsarbeid

  I henhold til Norsk Standard – NS EN 15635 : 2008 er alle brukere av reolsystemer forpliktet å ha en fortløpende kontroll av sine reolsystemer. Standarden gjelder for reoltypene pall-, småvare-, dypstablings- samt grenreoler.

  I tillegg til den kontinuerlige kontrollen, skal det i henhold til Norsk Standard utføres en periodisk kontroll hver 12 måned.

  Den periodiske kontrollen skal følges opp med en tilstandsrapport som beskriver hvilke deler som må byttes ut og andre korrektive tiltak som må gjøres. Reolanlegget skal etter at de påpekte avvikene i tilstandsrapporten er utbedret, være i overensstemmelse med kravene som framgår av NS – EN 15635.

  Dette gjøres for å skape et sikkert arbeidsmiljø, og å sikre både materiell og personer mot skade.

  Vårt fokus ved gjennomføring av kontrollene er at disse også skal inngå som en naturlig del av firmaets eksisterende HMS arbeid. Ønske er at våre kontroller blir ett verktøy for å forebygge skader på medarbeidere, innredning og varesortiment. Vi har gode erfaringer på dette fra andre rammeavtaler. Vi avdekker ikke bare skader på innredning, men også feil lagring i reolene.

  Vi arbeider kontinuerlig i å bedre den informasjonen som går ut, samt kartleggingen av skadene. Siste utvikling der er merkesystemet som nå er pålagt gjennom den nye normen, hvor vi jobber med etiketter som skal gi riktig informasjon til brukere av lageret. Dette merkesystemet vil også redusere kostnaden ved service i etterkant da montørene går raskere på området som skal utbedres.

   

  Bli kontaktet av vår fagleder på reol sikkerhet:

   Dette sier lovverket

   EN 15635 er en europeisk standard i forbindelse med montasje, drift/vedlikehold og kontroll av reolsystemer. Den norske standarden har fått navnet: NS – EN 15635:2008

   NS – EN 15635:2008 standarden omfatter følgende produkter:
   · Pallreoler
   · Småvarereoler
   · Dypstablingsreoler
   · Grenreoler

   STANDARDENS FUNKSJON
   · Standarden er et resultat av europeisk samarbeid, hvor representanter for bruker, produsent og arbeidsvernmyndigheter har deltatt. Standarden er godkjent av CEN – European Committee for Standardization.
   · Standardens funksjon og målsetning er å skape et sikkert arbeidsmiljø.
   · Standarden påpeker respektive leverandør og brukers ansvarsforhold, gjeldene innstallasjon drift / vedlikehold og kontroll.
   · Standarden definerer videre kravene til reolenes belastningsevner og holdfasthetskrav.
   · Standarden definerer klare krav til vedlikeholdsprogram for reolsystemene.

   §1. Lovens formål: a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysisk og psykiske skadevirkninger..

   §3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid: 2c) arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen 2g) arbeidsgiver skal sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når risikoforholdene i virksomheten tilsier det, jmf pkt c

   §3-2. Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for 1c) sakkyndig bistand når dette er nødvendig for å gjennomføre lovens krav.

   §4-1. Generelle krav til arbeidsmiljøet. 1)Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet. 2) Ved planlegging og utforming av arbeidet skal det legges vekt på å forbygge skader

   §1. Formål: Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal denne forskriftene fremme et forbedringsarbeid i virksomheten innen a) arbeidsmiljø og sikkerhet b) forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter..

   §4. Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Arbeidstakerne skal medvirke ved innføring og utøvelse av internkontroll.

   §5. Internkontrollen skal tilpasses virksomhetenes art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Internkontroll innebærer at virksomheten skal: 6) kartleggefarer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene – må dokumenteres skriftlig. 7) iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivning – må dokumenters skriftlig.

   Hvem bør utføre en rutinemessig kontroll ?

   En kontrollant må ha god kjennskap til reolenes konstruksjon og konsekvenser evt. skader og endringer har for belastningene reolene er dimensjonert for.

   De fleste bedrifter har ikke detaljkunnskaper om dette.

   Industrimøbler AS har utdannet og sertifisert eget personale for denne type kontroller basert på mange års erfaring med ulike reolkonstruksjoner. For å sikre innredningen mot å komme i en slik forfatning at den kan være farlig for personalet, vil en NS EN-15635:2008 kontrakt være et godt hjelpemiddel.

   Under kontrollen føres protokoll. I denne spesifiseres hvilke deler som eventuelt må byttes ut og andre korrektiv tiltak. Dette for at bærende konstruksjoner skal være i overensstemmelse med forskriftene med tilhørende belastningsnormer.

   Periodisk lagerkontroll og protokoll inkorporeres i bedriftens HMS og bidrar positivt til det holdningsskapende arbeid på lageret mtp. opprettholde gode varslingsrutiner ved uregelmessigheter.

   Industrimøbler AS stiller sin fagkunnskap til disposisjon for å utføre disse kontrollene.

   Hvem bør utføre en rutinemessig kontroll ?

   • Årlig gjennomgang av sikkerheten på lageret (NS EN-15635:2008)
   • Dokumentasjon av sikkerheten på lageret (NS EN-15635:2008)
   • Sikkert arbeidsmiljø i lagerlokalet ( Arbeidsmiljøloven §7 og §8)
   • Systematisk kartlegging og dokumentasjon av risikoforhold i lagerlokalet

   (Arbeidsmiljøloven §14.b, Internkontrollforskriften §5 og NS EN-15635:2008)

    • Sakkyndig bistand og kontroll ( Arbeidsmiljøloven §14.d)
    • Ett arbeidsverktøy i bedriftens eksisterende HMS-arbeid

   Sluttprotokoll vil bli stemplet og signert av Industrimøbler AS. Her vil det gå frem at reolsystemene er reparert og etterkontrollert iht. krav og spesifikasjoner beskrevet i NS EN-15635:2008. Sluttprotokolldokumentet inkorporeres i bedriftens HMS system.

   Tegn en NS EN-15635:2008 kontrakt med Industrimøbler AS, og vi vil påta oss oppgaven med ettersyn og vedlikehold av ditt lager. Kontrollene vil være et særdeles viktig bidrag i det holdningsskapende arbeid på lageret / logistikk.

   Lag din egen arbeidsplass i 3D på 2 minutter