HOVEDKONTOR
Bjørnerudveien 12A,
1266 Oslo

Ring oss
22 25 05 00

Kvalitet og kompetanse hele veien!

Vårt mål er at du som kunde alltid skal få den høyeste grad av kvalitet og kompetanse i møte med oss. Ved hjelp av brukervennlig teknologi, overlegen forståelse av intern logistikk og erfaring med hvor lønnsom riktig ergonomi er.

Vi hjelper deg som kunde hele veien fra planlegging og tegning til levering og montering. Etter en lang fartstid i bransjen har vi også opparbeidet oss unike betingelser på produkter og løsninger utover våre kjerneprodukter.

Komplett leverandør av innredning til:
-Produksjon (inkl. Forbruksmatriell).
-Lager (inkl. Trelast, dekk, automatisert).
-Netthandel.
-ESD/EPA-miljøer.
-Kontrollrom.
-LAB/Laboratorium.
-Offshore.
-Verksted.

 

Sikkert arbeidsmiljø:
-Ergonomisk riktig innredning.
-Periodisk reolkontroll ihht. NS EN 15635 : 2008.

Riktig ergonomi på arbeidsplassen gir avkastning til både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Ved å investere i ergonomisk riktig innredning vil arbeidere ha mindre behov for opplæring og komme raskere i gang med de oppgavene som skal utføres. Dette øker produktiviteten ved at arbeidsoppgavene gjøres raskere med mindre rom for feil. Når dette kombineres med mindre belastning og mindre sjanse for ulykker, øker man både motivasjon og lojalitet blant de ansatte.

Dette er definisjonen av en vinn-vinn situasjon for bedriften. Med høyere produktivitet, motivasjon og lojalitet kombinert med lavere sykefravær og bedre omdømme for å ivareta de ansatte vil investering i riktig ergonomi ha en meget rask avkastning.

 

Bli kontaktet av en løsningsarkitekt:

Kunnskap og forståelse er kjernen i alt sikkerhetsarbeid

I henhold til Norsk Standard – NS EN 15635 : 2008 er alle brukere av reolsystemer forpliktet å ha en fortløpende kontroll av sine reolsystemer. Standarden gjelder for reoltypene pall-, småvare-, dypstablings- samt grenreoler.

I tillegg til den kontinuerlige kontrollen, skal det i henhold til Norsk Standard utføres en periodisk kontroll hver 12 måned.

Den periodiske kontrollen skal følges opp med en tilstandsrapport som beskriver hvilke deler som må byttes ut og andre korrektive tiltak som må gjøres. Reolanlegget skal etter at de påpekte avvikene i tilstandsrapporten er utbedret, være i overensstemmelse med kravene som framgår av NS – EN 15635.

Dette gjøres for å skape et sikkert arbeidsmiljø, og å sikre både materiell og personer mot skade.

Vårt fokus ved gjennomføring av kontrollene er at disse også skal inngå som en naturlig del av firmaets eksisterende HMS arbeid. Ønske er at våre kontroller blir ett verktøy for å forebygge skader på medarbeidere, innredning og varesortiment. Vi har gode erfaringer på dette fra andre rammeavtaler. Vi avdekker ikke bare skader på innredning, men også feil lagring i reolene.

Vi arbeider kontinuerlig i å bedre den informasjonen som går ut, samt kartleggingen av skadene. Siste utvikling der er merkesystemet som nå er pålagt gjennom den nye normen, hvor vi jobber med etiketter som skal gi riktig informasjon til brukere av lageret. Dette merkesystemet vil også redusere kostnaden ved service i etterkant da montørene går raskere på området som skal utbedres.

 

Bli kontaktet av vår fagleder på reol sikkerhet:

EN 15635 er en europeisk standard i forbindelse med installasjon, drift/vedlikehold og kontroll av reolsystemer. Den norske standarden har fått navnet: NS – EN 15635:2008

NS – EN 15635: 2008-standarden inkluderer følgende produkter:

 • Pallereoler
 • Småvarereoler/hyllereoler
 • Dybdestablingreoler
 • Grenreoler

STANDARDENS FUNKSJON

 • Standarden er et resultat av europeisk samarbeid, hvor representanter for brukere, produsenter og arbeidervernmyndigheter har deltatt. Standarden er godkjent av CEN – Den europeiske standardiseringsorganisasjonen.
 • Standardens funksjon og mål er å skape et trygt arbeidsmiljø.
 • Standarden peker på respektive leverandørs og brukers ansvar, gjeldende installasjonsdrift/vedlikehold og kontroll.
 • Standarden definerer videre kravene til hyllenes bæreevne og styrkekravene.
 • Standarden definerer klare krav til vedlikeholdsprogrammer for reolsystemene.

§1. Lovens formål: a) å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

§3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid: 2c) arbeidsgiver skal identifisere farer og problemer og basert på dette vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen. 2g) arbeidsgiver skal sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljø og ansattes helse når risikoforholdene i virksomheten tilsier det, jfr. punkt c.

§3-2. Spesielle forholdsregler for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver yte 1c) sakkyndig bistand når dette er nødvendig for å gjennomføre lovens krav.

§4-1. Generelle krav til arbeidsmiljø. 1) Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en individuell og helhetlig vurdering av forhold i arbeidsmiljøet som kan påvirke de ansattes fysiske og psykiske helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet. 2) Ved planlegging og prosjektering av arbeidet bør det legges vekt på å forebygge skader.

§1. Formål: Denne forskriften skal gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak fremme forbedringsarbeid i virksomheten innenfor a) arbeidsmiljø og sikkerhet b) forebygging av helseskader eller miljøforstyrrelser fra produkter.

§4. Den ansvarlige for virksomheten skal sørge for at internkontroll innføres og utøves i virksomheten og at dette skjer i samarbeid med de ansatte og deres representanter. Ansatte skal delta i innføring og utøvelse av internkontroll.

§5. Internkontrollen skal tilpasses virksomhetenes art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i den grad det er nødvendig for å oppfylle krav i henhold til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Internkontroll innebærer at virksomheten skal: 6) identifisere farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene – skal dokumenteres skriftlig. 7) iverksette rutiner for å avdekke, rette og forebygge brudd på krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen – skal dokumenteres skriftlig.

Hvem bør utføre en rutinemessig kontroll ?

En kontrollant må ha god kjennskap til reolenes konstruksjon og konsekvenser evt. skader og endringer har for belastningene reolene er dimensjonert for.

De fleste bedrifter har ikke detaljkunnskaper om dette.

Industrimøbler AS har utdannet og sertifisert eget personale for denne type kontroller basert på mange års erfaring med ulike reolkonstruksjoner. For å sikre innredningen mot å komme i en slik forfatning at den kan være farlig for personalet, vil en NS EN-15635:2008 kontrakt være et godt hjelpemiddel.

Under kontrollen føres protokoll. I denne spesifiseres hvilke deler som eventuelt må byttes ut og andre korrektiv tiltak. Dette for at bærende konstruksjoner skal være i overensstemmelse med forskriftene med tilhørende belastningsnormer.

Periodisk lagerkontroll og protokoll inkorporeres i bedriftens HMS og bidrar positivt til det holdningsskapende arbeid på lageret mtp. opprettholde gode varslingsrutiner ved uregelmessigheter.

Industrimøbler AS stiller sin fagkunnskap til disposisjon for å utføre disse kontrollene.

Hvem bør utføre en rutinemessig kontroll ?

 • Årlig gjennomgang av sikkerheten på lageret (NS EN-15635:2008)
 • Dokumentasjon av sikkerheten på lageret (NS EN-15635:2008)
 • Sikkert arbeidsmiljø i lagerlokalet ( Arbeidsmiljøloven §7 og §8)
 • Systematisk kartlegging og dokumentasjon av risikoforhold i lagerlokalet

(Arbeidsmiljøloven §14.b, Internkontrollforskriften §5 og NS EN-15635:2008)

  • Sakkyndig bistand og kontroll ( Arbeidsmiljøloven §14.d)
  • Ett arbeidsverktøy i bedriftens eksisterende HMS-arbeid

Sluttprotokoll vil bli stemplet og signert av Industrimøbler AS. Her vil det gå frem at reolsystemene er reparert og etterkontrollert iht. krav og spesifikasjoner beskrevet i NS EN-15635:2008. Sluttprotokolldokumentet inkorporeres i bedriftens HMS system.

Tegn en NS EN-15635:2008 kontrakt med Industrimøbler AS, og vi vil påta oss oppgaven med ettersyn og vedlikehold av ditt lager. Kontrollene vil være et særdeles viktig bidrag i det holdningsskapende arbeid på lageret / logistikk.

Lag din egen arbeidsplass i 3D på 2 minutter